Theme 3
info head

Անգլերենում մակարդակները  6ն են՝

A1 Սկսնակ(Beginner)
A2 Սկսնակ (Elementary)
B1 Միջին(Intermidiate)
B2 Միջին(Upper Intermidiate)
C1 Բարձր(Advanced)
C2 Մասնագիտական(Proficiency)

Թեստավորում բաղկացած է 2 հատվածից՝ գրավոր և բանավոր

Անցեք Քեմբրիջյան համակարգով գրավոր թեստավորումը և  պարզեք անգլերենի ձեր մակարդակը

Գրավոր թեստն անցնելուց հետո նշեք ձեր գրավոր թեստի արդյունքը (A1, A2, B1, B2, C1, C2),թողեք ձեր կոնտակտային տվյալները, մեր մասնագետը կկապվի ձեզ հետ բանավոր հատվածի համար

Մինչ մասնագետը կկապվի ձեզ հետ կարող եք ծանոթանալ մեր դասընթացներին