Ինչու՞ է անհրաժեշտ անգլերենի իմացությունը։ Ո՞ր ոլորտներում է այն պարտադիր

Ինչու՞ է անհրաժեշտ անգլերենի իմացությունը։ Ո՞ր ոլորտներում է այն պարտադիր

Ինչպեսասումենանգլերենիհամարվումէ աշխարիլեզուն։ 🌍 

Անգլերենիմիջոցովկարողանումեսօգտվելնորհնարավորություններից՝մասնակցելկոնֆերանսների, թրեյնինգների, կարդալնյութերանգլերենով, չէորմասնագիտականնյութերըէլավելիշատենանգլերենով, նայելֆիլմերանգլերենով։ 🙌🏼🦸‍♂️

 

Չենքկարողչնշելնաևօնլայնդասընթացներիմասին, քանիորհիմաայնառավելտարածվածէ քաներբէև, իսկինքնակրթվել, զարգանալպետքէմիշտ։💻

Մերօրերումայլևսգրեթեչեքգտնիմիոլորտ, որտեղպարտադիրչլինիանգլերենիիմացությունը։

Իսկգիտե՞քինչու 💁🏼‍♀️

Գրեթեբոլորկազմակերպություններինայսօրանհրաժեշտենմասնագետներանգլերենի բարձրլեվելով։Կազմակերպություններըամենօրառնչվումենարտասահմանյանկազմակերպություններիհետ, որիժանանականհրաժեշտէբիզնեսնամակագրությունանգլերենով, զանգեր, հանդիպումներ։ 🧏🏼‍♀️

 

ՍտորևձեզենքներկայացումՀայաստանյանշուկայիհայտնիկազմակերպություններիաշխատանքիհայտարարություններըտարբերհաստիքներիհամար, որումպահանջվողհմտություններիցմեկըանգլերենիբավարարիմացություննէ, եթեոչգերազանց՝👇🏼

Network

Հեղ.՝ Network

Հրապարակվել է ՝ 16 Հունվ 2022